ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του content marketing από τους καταναλωτές: μελέτη περίπτωσης: Gaming Brotherhood
Εναλλακτικός τίτλος :Factors that affect the acceptance of content marketing by consumers: case study: Gaming Brotherhood
Δημιουργός :Αλβενιώτη, Ιουλία
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την αποδοχή του Content Marketing από τους καταναλωτές. Ειδικότερα, η διπλωματική εστιάζει στην υπόθεση ότι η επιλογή των μέσων επικοινωνίας και του είδους του περιεχομένου μπορούν να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα του Content Marketing, που εφαρμόζεται από μία επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστεί μία Β2Β εταιρεία ως Case study, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η υπόθεση αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσα από ένα πρακτικό και ρεαλιστικό παράδειγμα. Για την συγγραφή του Case study πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους ιδρυτές της εταιρείας, που αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης, της Gaming Brotherhood, με στόχο την άντληση στοιχείων τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για το γενικότερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή του Case study περιλαμβάνει: ανάλυση της υπό μελέτη εταιρείας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ανάλυση των βασικών ανταγωνιστών της καθώς και του περιεχομένου που δημοσιεύουν, εντοπισμό δυνατών-αδύναμων σημείων αλλά και ευκαιριών/απειλών που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία, παρουσίαση του πλάνου Content Marketing που προτείνεται να ακολουθήσει η εταιρεία για την επαλήθευση ή μη της αρχικής υπόθεσης, εφαρμογή πλάνου με δημιουργία και δημοσίευση του περιεχομένου και τέλος καταγραφή και ανάλυση της αποτελεσματικότητας του δημοσιευμένου περιεχομένου με βάση συγκεκριμένα ΚPIs για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα βήματα της εν λόγω μεθοδολογίας παρουσιάζονται διεξοδικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Content Marketing, που εφαρμόζει μία οποιαδήποτε Β2Β εταιρεία.
The scope of this thesis was to identify the factors that affect the acceptance of Content Marketing by consumers. In particular, the thesis focuses on the assumption that the choice of media and type of content are capable of determining the effectiveness of Content Marketing applied by an enterprise. Therefore, Gaming Brotherhood, a start-up B2B company, is presented as a Case study, so that we can examine whether this assumption can be confirmed through a practical and realistic example. In order to write the Case study, we conducted interviews with the co-founders of the company with the aim of learning more about the company itself and its context.Specifically, the methodology used for writing the Case study includes: analysis of the company under study and its particular characteristics, analysis of its main competitors as well as the type of content they publish, detection of strengths-weaknesses and opportunities-threats that the company must handle, presentation of the Content Marketing plan proposed to be implemented by the company, so that we can test the original scenario, implementation of the suggested plan (includes content creation & publishing) and finally monitoring and analysis of the effectiveness of the published content based on specific KPIs to draw useful conclusions.The steps of this methodology are thoroughly presented and can be used as a guide for analyzing the effectiveness of Content Marketing applied by any B2B company.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ περιεχομένου
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Content marketing
Key Performance Indicators (KPIs)
Video
Facebook
LinkedIn
Blog
Quora
Gaming Brotherhood
Ημερομηνία :31-01-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :19-11-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alvenioti_2019.pdf

Τύπος: application/pdf