ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη του brand equity και διερεύνηση της αντιλαμβανόμενης αξίας της επωνυμίας adidas
Εναλλακτικός τίτλος :Brand equity and perceived quality: the case of adidas
Δημιουργός :Ροϊλού, Μαρία
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσης (Επιβλέπων καθηγητής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Αναγνωστίδου, Ζωή (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7841
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης τις έννοιες του Branding και του Brand Equity καθώς και τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης αξίας του brand. Περαιτέρω, εξετάζει τις έννοιες της εικόνας (brand image), της ταυτότητας (brand identity) και της προσωπικότητας (brand personality) που συνθέτουν ένα brand. Διερευνά την αντιλαμβανόμενη αξία της μάρκας adidas μέσω πρωτογενούς έρευνας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ της αναγνωρισιμότητας (brand awareness), της προσωπικότητας (brand personality), της αντιλαμβανόμενης ποιότητας (perceived quality) και της τιμής της μάρκας adidas με την ικανοποίηση. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση της συσχέτισης της ικανοποίησης από τη μάρκα adidas με την πρόθεση επαναγοράς (repurchase intention) και σύστασής της (word of mouth).Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται μέσω του στατιστικού προγράμματος ‘’Statistical Package for the Social Sciences’’ (SPSS 20.0) στο έκτο κεφάλαιο και ακολουθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα της μελέτης. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι η ικανοποίηση από τη μάρκα adidas επηρεάζεται από την αναγνωρισιμότητα, την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και την τιμή της μάρκας, ενώ δεν επηρεάζεται από την προσωπικότητα της μάρκας. Επίσης προέκυψε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από τη μάρκα adidas, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επαναγοράς και σύστασης της μάρκας.
This dissertation examines by means of literature review the concepts of Branding and Brand Equity as well as the measuring of brand equity. Furthermore, it investigates the concepts of brand image, brand identity and brand personality which compose a brand. The dissertation explores the perceived value of the adidas-brand through primary research, which is described in detail in the fifth chapter of the dissertation. Specifically, the relationship between brand awareness, brand personality, perceived quality and the price of the adidas-brand with satisfaction is studied. In addition, the association of the adidas-brand satisfaction with repurchase intention and word of mouth is investigated. The results of the research are analyzed through the statistical program "Statistical Package" for the Social Sciences ”(SPSS 20.0) in the sixth chapter, followed by their evaluation and the conclusions of the study. The most important conclusion which emerged is that the satisfaction of the adidas-brand is affected by the awareness, the perceived quality, and the price of the brand, while it is not affected by the brand personality. It also turned out that the greater the satisfaction of the adidas-brand, the higher the probability of repurchase and brand recommendation.
Λέξη κλειδί :Αξία επωνυμίας
Ικανοποίηση από τη μάρκα
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα
Πρόθεση επαναγοράς
Πρόθεση σύστασης
Brand equity
Brand satisfaction
Perceived quality
Repurchase intention
Word of Mouth
Adidas
Διαθέσιμο από :2020-05-19 23:53:41
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-19 23:53:41
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Roilou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf