ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανωσιακή αρετή, ενσυνειδητότητα και ροή στο χώρο εργασίας. Η σχέση τους με τα εργασιακά αποτελέσματα (εργασιακή δέσμευση και συμπεριφορά εκτός ρόλου)
Εναλλακτικός τίτλος :Organizational virtuousness, mindfulness, and flow at the workplace. Their relationship with the work outcomes (work engagement and extra-role behavior)
Δημιουργός :Παπαδοπούλου, Παρθένα
Curl error: Empty reply from server / http://195.251.251.179:8080/fedora/objects/iid:9183/datastreams/DC-EXT/content