ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχέση του score mini mental state examination (MMSE) με άλλους παράγοντες
Δημιουργός :Τσαντούλης, Ηλίας
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η νόσος του Alzheimer γνωστή επί δεκαετίες ως προγεροντική ψύχωση, επανήλθε στην επιφάνεια του επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελώντας «την πλέον σημαντική πάθηση στο χώρο της κοινωνικής υγείας της εποχής μας». Από επιστημονικής πλευράς, η φύση και η εξέλιξη των διαταραχών της μνήμης, του λόγου και της νοημοσύνης, είναι διαφορετική από αυτή που παρατηρείται στο φυσιολογικό γήρας ή σε άλλες νοητικές διαταραχές. Η αύξηση των γνώσεων μας γύρω από τη νευροβιολογία και τη νευροψυχολογία της νόσου του Alzheimer, οδηγεί συνεχώς σε νέες προσεγγίσεις γύρω από τις αιτίες και τις συνέπειες των στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Από κοινωνικο-οικονομικής πλευράς το πρόβλημα συνεχώς αυξάνει. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής και η βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών, οδήγησαν σε ανάλογη αύξηση των διαγνώσεων έτσι ώστε περισσότεροι ασθενείς να έχουν ανάγκη των ειδικών φροντίδων που εφαρμόζονται σήμερα. Στην μελέτη μας διαπραγματευόμαστε το θέμα της άνοιας τύπου Alzheimer και εφαρμόζουμε τεχνικές γραμμικής παλινδρόμησης στη μελέτη του Mini Mental State Examination (MMSE), το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή κλινική ρουτίνα, για την αξιολόγηση των ασθενών με άνοια. Στο πρώτο μέρος, αναλύουμε την άνοια από ιατρική σκοπιά. Παρουσιάζουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή της νόσου, επιδημιολογικά στοιχεία, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση, την παθολογική ανατομία, την παθογένεια και την θεραπευτική αντιμετώπιση. Στο δεύτερο μέρος εκτιμώνται τα δεδομένα του δείγματος 215 ατόμων-ασθενών, στο Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer Κυψέλης και συγκρίνουμε τη σχέση του score στο MMSE, με παράγοντες όπως: 1. Φύλο, 2. Ηλικία, 3. Μόρφωση, 4. Υπέρταση, 5. Διαβήτης, 6. Χοληστερόλη, 7. GDS (κατάθλιψη), 8. Οικογενειακή κατάσταση.
Alzheimer's disease is known for decades as presenile psychosis, resurfaced science interest constituting "the most important condition in the area of social health of our time."From a scientific point of view, the nature and evolution of memory disorders, speech and intelligence, is different from that observed in normal aging or other mental disorders. Increasing our understanding of the neurobiology and neuropsychology of disease Alzheimer, constantly leading to new approaches about the causes and consequences of the wider social space.In socio-economic terms the problem is increasing. The increase in average life span and improved diagnostic techniques, have led to a corresponding increase in diagnoses so that more patients in need of special care applicable today.In our study we negotiate the matter of Alzheimer type dementia and apply linear regression techniques to the study of the Mini Mental State Examination (MMSE), which is a useful tool in everyday clinical routine for the evaluation of patients with dementia. In the first part, we analyze dementia medical standpoint. We present a brief history of the disease, epidemiological data, clinical picture, diagnosis and differential diagnosis, pathologic anatomy, pathogenesis and treatment.The second part assessed the data sample 215 people-patients at the Day Center Alzheimer's Disease Cell and compare his relationship score in MMSE, with factors such as: 1. Gender, 2. Age, 3. Education, 4. Hypertension, 5. diabetes, Cholesterol 6., 7. GDS (depression), 8. Marital status.
Λέξη κλειδί :Άνοια τύπου Alzheimer
Mini Mental State Examination
Γραμμική παλινδρόμηση
Απλή παλινδρόμηση
Πολλαπλή παλινδρόμηση
Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση
GDS (Geriatric Depression Scale)
Dementia type Alzheimer
Linear regression
Simple regression
Multiple regression
Descriptive Statistics Analysis
Ημερομηνία :12-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsantoulis_2014.pdf

Τύπος: application/pdf