ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ομαδοποίηση διοικητικών επιπέδων της χώρας στη βάση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών
Εναλλακτικός τίτλος :Statistical clustering of Greek administrative levels on the basis of developmental characteristics
Δημιουργός :Σαμαρτζής, Παναγιώτης Γ.
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xxii, 77 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5767
Περίληψη :Στην εργασία αυτή αποτυπώνεται η προσπάθεια στατιστικής ομαδοποίησης Διοικητικών επιπέδων της Χώρας, στη βάση Αναπτυξιακών τους χαρακτηριστικών, με την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων που παρέχονται από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Το περιεχόμενο της έννοιας ανάπτυξης, που χρησιμοποιείται στην εργασία, διαμορφώθηκε κατά την εξέλιξη της εργασίας στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την πολυδιάστατη φύση της. Στο πλαίσιο της εργασίας αναζητήθηκαν δεδομένα από τις απογραφές πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛΣΤΑΤ) και το Πρόγραμμα Corine Land Cover της Ε.Ε. . Σκοπός της συλλογής των δεδομένων είναι να μετασχηματιστούν σε πληροφορίες που να οδηγήσουν σε ομαδοποίηση Διοικητικών Επιπέδων της Χώρας στη βάση αναπτυξιακών παραμέτρων. Για την επίτευξή του γίνεται χρήση μεθόδων / τεχνικών πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης Ανάλυση Κυρίων Παραγόντων, Ανάλυση κατά Συστάδες). Τα αποτελέσματα επιχειρήθηκε να αποδοθούν διευκολυνθεί η ερμηνεία τους
This thesis reflects the effort of statistical clustering of Greek Administrative Levels on the basis of their Developmental Characteristics, using open data provided by the Greek Public Administration. The content of the concept of development was shaped by the evolution of the thesis on the basis of the availability of the data, considering its multidimensional nature. Data were retrieved from the population censuses of the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT), and the Corine Land Cover Program of the EU. The goal was to transform those data into information that will lead to clustering Administrative Levels of Greece, on the basis of developmental characteristics. To achieve this, multivariate statistical analysis techniques are used (Principal Component Analysis and Cluster Analysis). The results were attempted to be mapped in order to facilitate their interpretation
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Ομαδοποίηση
Διοικητικά επίπεδα
Statistical
Clustering
Administrative_levels
Διαθέσιμο από :2018-02-12 21:01:32
Ημερομηνία έκδοσης :02/06/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-12 21:01:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Samartzis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf