ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκριση μελετών μέσω μέτρησης συμφωνίας μεθόδων
Εναλλακτικός τίτλος :Comparison studies through measuring agreement between methods
Δημιουργός :Ζαφείρη, Σοφία
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η συμφωνία μεταξύ δύο μεθόδων κλινικών μετρήσεων, μπορεί να ποσοτικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις διαφορές μεταξύ των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις δύο υπό σύγκριση μεθόδους στα ίδια υποκείμενα. Το 95% όριο συμφωνίας, εκτιμάται από τη μέση τιμή της διαφοράς ± 1.96 της τυπικής τους απόκλισης, παρέχοντας έτσι ένα διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να βρίσκονται το 95% των διαφορών μεταξύ των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις δύο υπό σύγκριση μεθόδους. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ελεγχθούν οι υποθέσεις των μεθόδων, και επίσης υπολογίζονται τα διαστήματα εμπιστοσύνης. Παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων όταν υπάρχει σχέση μεταξύ των διαφορών και του μεγέθους των μετρήσεων με τη χρήση λογαριθμικού μετασχηματισμού αλλά και με την προσέγγιση μέσω παλινδρόμησης. Εξετάζεται η σημαντικότητα της επαναληψιμότητας των μετρήσεων για κάθε μέθοδο ξεχωριστά και συγκρίνονται οι εκτιμήσεις τους με τα όρια συμφωνίας. Επιπλέον, μελετώνται τα όρια συμφωνίας για δεδομένα με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, αναλύοντας ξεχωριστά τις περιπτώσεις με ίσο αλλά και άνισο πλήθος επαναλήψεων για κάθε μέθοδο σε κάθε υποκείμενο και επίσης εξετάζεται η περίπτωση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων σε ζεύγη για τα οποία η πραγματική τιμή των μετρήσεων μεταβάλλεται. Τέλος, παρουσιάζεται μια μη παραμετρική μέθοδος σύγκρισης μεθόδων μέτρησης.
Λέξη κλειδί :Μέθοδοι κλινικών μετρήσεων
Συμφωνία μεθόδων
Κάλυψη :Σύγκριση μελετών
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zafeiri_2017.pdf

Τύπος: application/pdf