ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντασφαλιστική αγορά: είδη αντασφαλιστικών συμβάσεων, μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικού κινδύνου και παράθεση προτύπων εποπτείας επί των αντασφαλιστικών εταιρειών ώστε να εξασφαλιστεί ένα παγκοσμίως φερέγγυο ασφαλιστικό σύστημα
Δημιουργός :Παυλάκη, Ειρήνη
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η διπλωματική μου εργασία πραγματεύεται το ρόλο που καταλαμβάνει η αντασφάλιση στην ασφαλιστική αγορά και κατ’ επέκταση τους λόγους που οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να εκχωρούν μέρος των κινδύνων που αναλαμβάνουν σε άλλες αντασφαλιστικές εταιρείες. Στο 1Ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του κινδύνου και δίδεται ο ορισμός της ασφάλισης εν συναρτήσει με την αντασφάλιση,καθώς οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες και διόλου ανεξάρτητες. Συνεχίζοντας στο 2 Ο κεφάλαιο, γίνεται μία ιστορική αναδρομή για την αντασφάλιση, τις πρωτογενείς ρίζες της και την τελική κατάληξη στον όρο αντασφαλιστική αγορά. Επιπροσθέτως γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αντασφαλιστική αγορά των Lloyd's, η οποία είναι μία από τις σπουδαιότερες αντασφαλιστικές αγορές του κόσμου. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότεροι σκοποί της αντασφάλισης κυριότεροι εκ των οποίων αναμφισβήτητα είναι η ισορροπία του χαρτοφυλακίου καθώς και ο επιμερισμός του κινδύνου ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα ασφάλισης εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κεφάλαια 4,5,6 αναφέρονται εξ’ ολοκλήρου στα είδη των αντασφαλιστικών συμβάσεων τα οποία ποικίλλουν και υποχρεώνουν αντασφαλιστή και αντασφαλισμένο σε διαφορετικό είδος δέσμευσης ανάλογα με το είδος της αντασφαλιστικής σύμβασης που υπογράφεται. Η αντασφαλιστική αγορά και συνάμα οι αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν απειληθεί από καταστροφικά γεγονότα κυρίως από την δεκαετία του 50 και έπειτα. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά σε μοντέλα αξιολόγησης καταστροφικών κινδύνων τα οποία είναι σε θέση να μετρούν την πιθανότητα επέλευσης καταστροφικών ενδεχομένων με βάση κάποιους παράγοντες ώστε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες να είναι σε θέση να διασφαλίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Κλείνοντας τη διπλωματική μου εργασία έκρινα απαραίτητο, να αναφερθώ στην πολιτική του μάνατζμεντ και της σχέσης αναγκών/στόχων, που αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν τη δομή μιας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής εταιρείας καθώς και στη σημασία της εποπτείας της αντασφαλιστικής δραστηριότητας.
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφαλιστική εταιρεία
Αντασφάλιση
Κάλυψη κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Καταστροφικοί κίνδυνοι
Ημερομηνία έκδοσης :04-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paulaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf