361. Η αντίδραση της αγοράς κατά την ανακοίνωση επαναγοράς ιδίων μετοχών: μελέτη για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Λιαπάκη, Περσεφόνη
Format: pdf
Date: 07-2006
362. Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: ενδεικτικές μελέτες περιπτώσεων στους τομείς πετρελαίου και έργων υποδομής
Author: Ραβούση, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2006
363. Market response to accounting and supplemental disclosures: earnings, book value of equity and capital adequacy ratios evidence from the banking sector of the Athens Stock Exchange
Author: Κίτρα, Φωτεινή - Σοφία
Format: pdf
Date: 09-2006
364. Bank specific, industry related and macroeconomic determinants of bank profitability in the new EU member states
Author: Κονδύλη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 07-2006
365. Cost efficiency of the greek banking industry
Author: Μεσσήνης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 10-2006
366. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στους προϋπολογισμούς
Author: Μαδημένος, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 09-2006
367. Η επίδραση της εφαρμογής των ΔΛΠ στα συστήματα αξιολόγησης τμηματικής απόδοσης
Author: Παυλόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2006
368. Η επίδραση της ποιότητας της ελεγκτικής διαδικασίας στο βαθμό παραποίησης των κερδών και ο ρόλος των μεγάλων διεθνών ελεγκτικών εταιριών: τεκμήρια από την ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών
Author: Καραγεώργος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 10-2006
369. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην κοστολόγηση
Author: Παπαντωνοπούλου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 09-2006
370. Οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις λογιστικές πολιτικές των εταιρειών: η περίπτωση της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 16 από τις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 11-2006
371. A comparative analysis of multivariate value at risk models: evidence from developed and emerging markets
Author: Γιασσιάς, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 10-2006
372. Effect of the implementation of IAS 32 and IAS 39 on UK banks' equity and adequacy capital
Author: Κουλουρίδη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 10-2006
373. Implied volatility indexes and asset returns
Author: Αλεξανδροπούλου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 11-2006
374. Μελέτη της εταιρικής πτώχευσης υπό το πρίσμα δεδομένων της κεφαλαιαγοράς: Ελλάδα
Author: Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Format: pdf
Date: 09-2006
375. Stock price reaction to merger and acquisition announcements: evidence from greek firms listed on Athens stock exchange
Author: Γιαλαμάς, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-2006
376. Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών επιχειρήσεις
Author: Θεοφανοπούλου, Ζωή-Αργυρή
Format: pdf
Date: 09-2006
377. Insider trading: an empirical analysis of stock market reaction around the debt issues in Athens Stock exchange and London stock exchange
Author: Λιούτας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 09-2006
378. Corporate yield spread and macroeconomic indicators
Author: Παντίδου, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 11-2006
379. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες
Author: Σαΐτη, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 10-2006
380. Η αντίδραση της χρηματαγοράς σε ανακοινώσεις προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock optional plans): εμπειρική έρευνα για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Οικονόμου, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 10-2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »