301. Διερεύνηση του φράγματος χρεωκοπίας εταιρειών σε σχέση με την πιστοληπτική τους αξιολόγηση
Συγγραφέας: Πανουργιάς, Δημήτριος
302. Η επενδυτική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν και μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και πώς επηρεάστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βενέτη, Μαρία-Βασιλική
303. An empirical testing of alternative specifications of the accounting valuation model
Συγγραφέας: Κατσά, Ειρήνη
304. Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ σχετικά με την κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης σε Γαλλία και Γερμανία
Συγγραφέας: Κόκκου, Αικατερίνη
305. Η επίδραση του λειτουργικού κύκλου στην σταθερότητα (persistence) των δεδουλευμένων (accruals) στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 1997-2016
Συγγραφέας: Τσαούσογλου, Μάριος
306. Η ικανότητα των επιμέρους συστατικών μερών των τρέχουσων ταμειακών ροών για την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών
Συγγραφέας: Καλλίτσας, Ευστράτιος
307. Ο δείκτης του αποτελεσματικού φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ντασιώτης, Πέτρος
308. Υποδειγματοποιώντας την κεφαλαιακή επάρκεια στον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο: μια μίκρο-μάκρο προσέγγιση
Συγγραφέας: Λιώση, Κωνσταντίνα
309. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών στις χώρες-μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του Ευρώ: σύγκριση κερδοφορίας Ευρωπαϊκού Βορρά - Ευρωπαϊκού Νότου
Συγγραφέας: Πάσχος, Στέφανος
310. Αγελαία συμπεριφορά στις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου
Συγγραφέας: Σκιαδάς, Κωνσταντίνος
311. The impact of Hedge Fund Activism on the stocks of the Athens Exchange Market during 2008-2016
Συγγραφέας: Karavias, Iason
312. Η χρήση του περιθωρίου κέρδους και της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού για την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας
Συγγραφέας: Δρόσος, Σωτήριος
313. Διαχείριση κερδών μέσω των πραγματικών διαδικασιών και η επιρροή αυτών στην μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Γαλανάκη, Αναστασία
314. Πως οι μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποδόσεις μετοχών
Συγγραφέας: Γαζής, Ιάσων
315. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των CDS
Συγγραφέας: Βλαχάκος, Κλέαρχος
316. Εξαγορές και συγχωνεύσεις, στην ελληνική αγορά, ποιοί οι λόγοι και ποιά είναι η επίδραση στην χρηματιστηριακή τιμή αυτών των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Βασσάλου, Ιωάννα
317. Η αντίδραση της Αμερικάνικης αγοράς εταιρικών ομολόγων στις ανακοινώσεις τραπεζικού δανεισμού
Συγγραφέας: Βερβαινιώτης, Κωνσταντίνος
318. Η επίδραση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης στην κερδοφορία της επιχείρησης
Συγγραφέας: Βασματζή, Κωνσταντίνα
319. An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Συγγραφέας: Papandrianos, Nikos
320. Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά δανείων των τραπεζών: μια σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας
Συγγραφέας: Παλτατζίδης, Παναγιώτης

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »