41. Αι τραπεζητικαί καταθέσεις
Author: Σπουργίτης, Α.
Format: pdf
Date: 1923
42. Φυσικοί νόμοι διέποντες τους πολέμους
Author: Αγαπητός, Σ.
Format: pdf
Date: 1923
43. Δημοκρατία και εκλογικόν σύστημα
Author: Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Π.
Format: pdf
Date: 1923
44. Η παραγωγική χρησιμοποίησις των προσφύγων
Author: Φιλάρετος, Κλεισθένης Γ.
Format: pdf
Date: 1923
45. Η κοινωνιστική αντίληψις της ιστορίας
Author: Καζάζης, Ν.
Format: pdf
Date: 1923
46. Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Author: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Format: pdf
Date: 1923
47. Ο πόλεμος και αι κοινωνικαί αξίαι
Author: Τσουρής, Άγγελος Γ.
Format: pdf
Date: 1923
48. Η Γαλλική Επανάστασις: η επαναστατική ιδέα εν τη Γαλλία προ της επαναστάσεως
Author: [χωρίς, συγγραφέα]
Format: pdf
Date: 1923
49. Η Ναξία σμύρις: Τα αφορώντα αυτήν προβλήματα. Η νέα οργάνωσις
Author: Παπαδημητρίου, Σ.
Format: pdf
Date: 1923
50. Η εκδοτική πολιτική της Γερμανικής Τραπέζης της Επικρατείας (Reichsbank): κατά τον πόλεμον και μετ αυτόν
Author: Στεφανίδου, Δ.
Format: pdf
Date: 1923
51. Κοινωνιολογική θεωρία της κοινωνικής οικονομίας
Author: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1923
52. Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Author: Μικέλης, Ν.
Format: pdf
Date: 1923
53. Αποτελέσματατης παρ' ημιν εισαγωγής του θεσμού της αναστολής εκτελέσεως της ποινής: εγκληματολογικαί μελέται
Author: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Format: pdf
Date: 1923
54. Η Πέμπτη διεθνής συνδιάσκεψις της εργασίας
Author: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1924
55. Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι αυτής εφαρμογαί κατά τον H.Fayol
Author: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Format: pdf
Date: 1924
56. Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων
Author: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Format: pdf
Date: 1924
57. Το αγροτικόν πρόβλημα
Author: Σιμωνίδης, Βασιλ.
Format: pdf
Date: 1924
58. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1923
Author: Διομήδης, Αλ. Ν.
Format: pdf
Date: 1924
59. Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Author: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Format: pdf
Date: 1924
60. Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και παραγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
Author: Επιτροπή, 1923 προς την υποστήριξη και παραγωγή των ελληνικών λιγνιτών
Format: pdf
Date: 1924

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »