141. Το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Παρασκευοπούλου, Φωτούλα - Βασιλική
Format: pdf
Date: 06-2011
142. Προαιρετικές γνωστοποιήσεις, ποιότητα κερδών και κόστος ιδίων κεφαλαίων
Author: Τσιβουράκη, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 07-2011
143. Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στη συνάφεια των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσης των εισηγμένων εταιριών
Author: Πετράκη, Ιωάννα - Μαρία
Format: pdf
Date: 07-2011
144. An assessment of credit risk in shipping loans
Author: Κωτσαλένη, Ελεάνα
Format: pdf
Date: 11-2011
145. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση των δεδουλευμένων μετά την υιοθέτηση των IFRS : εμπειρικά ευρήματα από την Ισπανία
Author: Στεφάνου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 07-2011
146. Η συμπεριφορά του κόστους (cost stickiness) στις επιχειρήσεις του Χ.Α. για το διάστημα 2006-2009
Author: Νάσσου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 07-2011
147. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ΔΕΚΟ
Author: Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 07-2011
148. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Author: Παναγιώτου, Ευσταθία
Format: pdf
Date: 06-2011
149. Η αντίδραση της αγοράς των μετοχών στις ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Author: Κουναδέα, Ελένη
Format: pdf
Date: 10-2011
150. Sector rotation in the in the US market
Author: Πουλογιάννης, Ηλίας
Format: pdf
Date: 07-2011
151. Εταιρικές γνωστοποιήσεις και συμπεριφορά των αναλυτών : μελέτη στις Ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες
Author: Ιγγλέζου, Ττατιάνα
Format: pdf
Date: 07-2012
152. Detecting earning management by IPO firms
Author: Παπουτέ, Άννα-Κλειώ
Format: pdf
Date: 06-2012
153. Performance evaluation and common risk factors of exchange traded funds : the case of shipping etf versus theoritical shipping portfolios
Author: Συμιτσή, Ευθυμία Ν.
Format: pdf
Date: 06-2012
154. Μελέτη ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων του κεφαλαίου κίνησης και συσχέτισής του με την κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων εταιριών για την περίοδο 2005-2010
Author: Μωραΐτη, Χαρίκλεια - Χριστιάνα
Format: pdf
Date: 07-2012
155. Finanacial distress : evidence from the U.S market (1999-2009)
Author: Στρατέλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 10-2011
156. Earnings management κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Λυρίστη, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 11-2011
157. Alternative explanations of the price behavior on the ex-dividend day of common stocks listed in U.S and Greek exchanges
Author: Efthymiou, Vassilios A.
Format: pdf
Date: 05-2012
158. Διεθνή λογιστικά πρότυπα (μεταβλητές που επηρεάζουν το δανεισμό των επιχειρήσεων)
Author: Ματσούκης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 11-2011
159. Finanacial crisis and adoption of the amendments to IAS 39-IFRS 7 : empirical evidence from Hellenic and European banks
Author: Carelli, Giacomo
Format: pdf
Date: 06-2009
160. Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών μεγεθών : εμπειρική έρευνα για την προβλεψιμότητα των κερδών στις Ελληνικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις
Author: Μαγκάνα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 10-2011

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »