121. Αι σημεριναί τάξεις προς εθνικοποίησιν
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1921
122. Γυναικείος ανθρωπισμός: ένας λόγος για την αρχή ενός έργου
Author: Γλυνός, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1921
123. Κοινωνία και πολιτεία (κράτος): γενικός θεωρητικός καθορισμός
Author: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Format: pdf
Date: 1921
124. Η κοινωνική κατεύθυνσις εν τη εξελίξει του κράτους
Author: Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Format: pdf
Date: 1921
125. Το εξωτερικόν συνάλλαγμα: Νοέμβριος 1920 - Δεκέμβριος 1921
Author: Φαρμακίδης, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 1921
126. Αιμίλιος Durkheim και η κοινωνιολογική γαλλική σχολή
Author: Λαμπίρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1921
127. Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Author: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 1921
128. Παρατηρήσεις εις την απογραφήν των εργατών Αθηνών -Πειραιώς του 1917
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1921
129. Η κρίσις του υπερπληθυσμού εν Αγγλία
Author: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1922
130. Ισοτιμία της γυναικός: εν τη αρχαία Ελλάδι
Author: Βορέας, Θεόφιλος
Format: pdf
Date: 1922
131. Οικονομική επιστήμη και σοσιαλισμός
Author: Λοβέρδος, Σπύρος
Format: pdf
Date: 1922
132. Τα παρ ημίν κόμματα και η αναλογική εκλογή
Author: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Format: pdf
Date: 1922
133. Η ποσωτική θεωρία και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίσις
Author: Βουρνάζος, Κ. Χ.
Format: pdf
Date: 1922
134. Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της
Author: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Format: pdf
Date: 1922
135. Συμβολαί εις την θεωρίαν των συνεταιρισμών
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1922
136. Το ανώτατον οικονομικόν συμβούλιον
Author: Λοβέρδος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 1922
137. Έθνος και εθνικά προσόντα
Author: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Format: pdf
Date: 1922
138. Φορολογία επί των αργούντων κεφαλαίων
Author: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Format: pdf
Date: 1922
139. Περί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος: αναφορικώς προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και την οργάνωσιν της διοικητικής δικαιοσύνης
Author: Μπακόπουλος, Ν. Ι.
Format: pdf
Date: 1922
140. Υποκειμενική και αντικειμενική κοινωνιολογία: Μεθοδολογικά
Author: Σκληρός, Γ.
Format: pdf
Date: 1922

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »