78 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Χ

1. Χαιρετισμός του Πρυτάνεως προς τους νέους Σπουδαστάς
Ημερομηνία: [1967]
2. Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε Βαλκανικές χώρες
Συγγραφέας: Τριανταφυλλόπουλος, Λουκάς
Ημερομηνία: 2010
3. Χαρακτηριστικά των αφερέγγυων δανειοληπτών: υποδείγματα πιθανότητας αθέτησης
Συγγραφέας: Τσούτσουρας, Θεόδωρος
Ημερομηνία: 2018-01-31
4. Χαρτονόμισμα με κάλυμμα προϊόντων
Συγγραφέας: Ρωμανάς, Γ.
Ημερομηνία: 1946
5. Χειραγώγηση αποτελεσμάτων και προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 2009-2012
Συγγραφέας: Κρημνιανιώτης, Αθανάσιος- Θαλής
Ημερομηνία: 24-11-2014
6. Χειραγώγηση κερδών & η επίδραση της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Βέτσικα, Αικατερίνα
Ημερομηνία: 24-11-2014
7. Χειραγώγηση κερδών και αποδόσεις αρχικών δημόσιων εγγραφών στην Ελλάδα για την περίοδο 2001-2007
Συγγραφέας: Λαμπαδαρίου, Στυλιανή
Ημερομηνία: 24-11-2014
8. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Ημερομηνία: 07-2014
9. Χειραγώγηση κερδών και η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε χώρες της Ευρώπης: στοιχεία από Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία
Συγγραφέας: Ρουμπελάκη, Νεκταρία
Ημερομηνία: 07-2014
10. Χειραγώγηση κερδών μέσα από πραγματικές λειτουργικές επιλογές (Real earnings management) και οι επιπτώσεις της στη μελλοντική κερδοφορία: η περίπτωση των επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2006-2013
Συγγραφέας: Μπουραζάνη, Χριστίνα
Ημερομηνία: 07-2014
11. Χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων και αναβαλλόμενης φορολογίας: εμπερική έρευνα σε εταιρείες της Γερμανίας
Συγγραφέας: Κολοβού, Βασιλική
Ημερομηνία: 07-2014
12. Χειραγώγηση κερδών μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων: μελέτη και σύγκριση περιπτώσεων Γερμανίας και Ελλάδας
Συγγραφέας: Μπολάνο, Ειρήνη
Ημερομηνία: 11/30/2018
13. Χειραγώγηση κερδών στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής
Συγγραφέας: Γαλάζιου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 07-2014
14. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος και επηρεασμός της απόδοσης των μετοχών - περίπτωση χρηματιστηρίου Αθηνών
Συγγραφέας: Απότριας, Φώτης
Ημερομηνία: 07-2014
15. Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Συγγραφέας: Ντοκόζη, Αφροδίτη
Ημερομηνία: 07-2012
16. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος από εξαγοράζουσες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας που προβαίνουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με ανταλλαγή μετοχών
Συγγραφέας: Γκορίτσα, Μαρία
Ημερομηνία: 22-11-2011
17. Χειραγώγηση του λογιστικού αποτελέσματος και η διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών: ανάλυση βάσει δεδουλευμένων στοιχείων
Συγγραφέας: Καράκελλε, Φωτεινή
Ημερομηνία: 22-11-2011
18. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική
Συγγραφέας: Γκιζάς, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 22-11-2011
19. Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, εμπειρική μελέτη στον κλάδο Travel and Leisure
Συγγραφέας: Κυριακάκης, Μάρκος
Ημερομηνία: 22-11-2011
20. Χειρισμός διανυσματικών δεδομένων με το ArcView. Η κρίση λόγω των Subprime στεγαστικών δανείων: αίτια και επιπτώσεις της κρίσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Εκτίμηση ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφ. Μεσογείων 1 με Βασ. Σοφίας 118, στο Δήμο Αθηναίων, Ν. Αττικής
Συγγραφέας: Χαλκιαδάκη, Άννα
Ημερομηνία: 22-11-2011
21. Χημεία ανόργανος και οργανική
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι., Δαλιέτος, Ιούλιος Γ.
Ημερομηνία: 1938
22. Χημεία των τροφίμων και ποτών
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Ημερομηνία: 1923
23. Χρέος μειωμένης εξασφάλισης, τραπεζικός κινδυνος και εποπτεία τραπεζών
Συγγραφέας: Οικονόμου, Ειρηναίος
Ημερομηνία: 23-11-2015
24. Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Ημερομηνία: 12-2003
25. Χρηματιστήρια αξιών
Συγγραφέας: Κεραμιδάς, Τριαντάφυλλος Γ.
Ημερομηνία: 1929
26. Χρηματιστήριο και οικονομική μεγέθυνση
Συγγραφέας: Στιβακτάκη, Ελεάνα
Ημερομηνία: 12-2001
27. Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Φρέρη, Μαρία-Κυριακή
Ημερομηνία: 17-10-2013
28. Χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μανώλογλου, Σωτήριος
Ημερομηνία: 17-10-2013
29. Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό
Συγγραφέας: Κουκουγιάννη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 17-10-2013
30. Χρηματοοικονομικά παράγωγα και ναυτιλία
Συγγραφέας: Γιάκας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 17-10-2013
31. Χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Κουρούμαλη, Καλλιόπη
Ημερομηνία: 01-2011
32. Χρηματοοικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα (1993-2013)
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία: 2014
33. Χρηματοοικονομικές προβλέψεις με εφαρμογές σε τιμές ακινήτων χρησιμοποιώντας R
Συγγραφέας: Τσίκας, Ανδρέας Ν.
Ημερομηνία: 07/10/2018
34. Χρηματοοικονομικές φούσκες και χρηματοοικονομικές κρίσεις: επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα
Συγγραφέας: Παράβαλος, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 07/10/2018
35. Χρηματοοικονομική αγορά και πραγματική οικονομία
Συγγραφέας: Esatia, Zviad
Ημερομηνία: 07/10/2018
36. Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών εισαγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1997
37. Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών κλάδου τροφίμων
Συγγραφέας: Πρασσά, Διονυσία
Ημερομηνία: 09-1997
38. Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2015-2016
Συγγραφέας: Καραλή, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/27/2018
39. Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2015-2016
Συγγραφέας: Καραλή, Παναγιώτα
Ημερομηνία: 11/27/2018
40. Χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών του χρηματιστηρίου Αθηνών: σύγκριση με βάση την κεφαλοποίηση
Συγγραφέας: Μουραφέτης, Μιλτιάδης Φ.
Ημερομηνία: 06-2006

Σελίδες:  12