46 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Β

1. Βig data και profiling, μια προσέγγιση ζητημάτων σε νομικό και τεχνικό επίπεδο
Συγγραφέας: Τερζάκη, Σοφία
2. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Ημερομηνία: 2006
3. Βαθμός απόκρυψης κερδών και μελλοντική κερδοφορία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-11-2013
4. Βάμβαξ
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 03-1959
5. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
6. Βασικά χαρακτηριστικά του Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1990
7. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Ημερομηνία: 01-2015
8. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Ημερομηνία: 11-2005
9. Βασικές τεχνικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: λογιστική παλινδρόμηση - διαχωριστική ανάλυση. Θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Τούντας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011
10. Βασιλεία ΙΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια και κίνδυνος ρευστότητας
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10-2011
11. Βασιλεία ΙΙΙ: διάρθρωση και επιπτώσεις στην πολιτική των τραπεζών
Συγγραφέας: Καϊτσώτη, Αρετή
Ημερομηνία: 10-2011
12. Βατοπέδι- GIS- Δείκτες
Συγγραφέας: Papadopoulos, Vasileios
Ημερομηνία: 22-03-2013
13. Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Συγγραφέας: Κερασσώτης, Πάνος
Ημερομηνία: 12-1941
14. Βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών του δείκτη S&P500 και αντιστάθμιση με χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα
Συγγραφέας: Τσάκωνα-Αντόνα, Νίκη-Τερέζα
Ημερομηνία: 12-1941
15. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 12-1941
16. Βέλτιστη κατανομή πόρων και σύγκριση χαρτοφυλακίων στα πλαίσια διαχείρησης περιουσίας- υποχρεώσεων: Εμπειρική ανάλυση με παραδοσιακά και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Συγγραφέας: Τσάμης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-07-2015
17. Βέλτιστη κατανομή των επιμέρους σημείων πώλησης-κατανάλωσης στα διαθέσιμα κέντρα διανομής
Συγγραφέας: Μπουρνέλας, Αθανάσιος-Χρήστος
Ημερομηνία: 22-07-2015
18. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Συγγραφέας: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Ημερομηνία: 21-02-2014
19. Βελτιστοποίηση βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ζήτησης φορτίου με χρήση συστάδας νευρωνικών δικτύων
Συγγραφέας: Αδαμάκος, Α. Ν.
Ημερομηνία: 21-02-2014
20. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Ημερομηνία: 02-2007
21. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2013
22. Βερνάρδος Harms
Συγγραφέας: Predoehl, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1940
23. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
24. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1994
25. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο φοιτητών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
26. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1980]
27. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1982]
28. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1964]
29. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1967]
30. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1968]
31. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1972]
32. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1973]
33. Βιβλιοθήκη-Αίθουσα περιοδικών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
34. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Συγγραφέας: Τσαγρής, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1897
35. Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις
Συγγραφέας: Ματζουράνης, Ιωάννης Λ.
Ημερομηνία: 1940
36. Βιομηχανικαί εξελίξεις βιομηχανική συγκέντρωσις και αστυφιλία εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Ημερομηνία: 1964
37. Βιομηχανική λογιστική: προς χρήσιν των μαθητών των εμπορικών σχολών
Συγγραφέας: Αλικάκος, Δημ. Ν.
Ημερομηνία: 1958
38. Βιομηχανική οικοτεχνία εις τας ορεινάς περιοχάς: ενθαρρυντικαί προσπάθειαι εις το καντονιον Graubunden της Ελβετίας
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1968
39. Βιομηχανική πολιτική
Συγγραφέας: Χατζηκυριάκος, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1929
40. Βιώσιμες μεταφορές και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση : διάσταση και προοπτικές
Συγγραφέας: Φύκα, Μαρία
Ημερομηνία: 2011

Σελίδες:  12