52 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Β

1. Βig data και profiling, μια προσέγγιση ζητημάτων σε νομικό και τεχνικό επίπεδο
Συγγραφέας: Τερζάκη, Σοφία
2. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Ημερομηνία: 2006
3. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάτροκλος
Ημερομηνία: 2006
4. Βαθμός απόκρυψης κερδών και μελλοντική κερδοφορία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Γιαννοπούλου, Ιωάννα
Ημερομηνία: 24-11-2013
5. Βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις βάσεις επιμέτρησης και τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 16 "Ενσώματα Πάγια": εμπειρική μελέτη στις εισηγμένες επιχειρήσεις του Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Μίχα, Στεφανία
Ημερομηνία: 24-11-2013
6. Βάμβαξ
Συγγραφέας: Μίχα, Στεφανία
Ημερομηνία: 03-1959
7. Βάση τεχνικών μέτρων ασφαλείας : σχεδιασμός και υλοποίηση
Συγγραφέας: Τριποδιανός, Χαράλαμπος
Ημερομηνία: 02-2006
8. Βασικά χαρακτηριστικά του Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1990
9. Βασικές αρχές συγκρότησης των επιχειρήσεων και η δημιουργία των startups
Συγγραφέας: Στουπάκης, Μιχάλης Γ.
Ημερομηνία: 01-2015
10. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Ημερομηνία: 11-2005
11. Βασικές τεχνικές ανίχνευσης αδυναμιών
Συγγραφέας: Τζανή, Γεώργιος
Ημερομηνία: 07/26/2019
12. Βασικές τεχνικές μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: λογιστική παλινδρόμηση - διαχωριστική ανάλυση. Θεωρία - εφαρμογή
Συγγραφέας: Τούντας, Γεώργιος
Ημερομηνία: 09-2011
13. Βασιλεία ΙΙΙ : κεφαλαιακή επάρκεια και κίνδυνος ρευστότητας
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία: 10-2011
14. Βασιλεία ΙΙΙ: διάρθρωση και επιπτώσεις στην πολιτική των τραπεζών
Συγγραφέας: Καϊτσώτη, Αρετή
Ημερομηνία: 10-2011
15. Βατοπέδι- GIS- Δείκτες
Συγγραφέας: Papadopoulos, Vasileios
Ημερομηνία: 22-03-2013
16. Βαφική: ιστορική μελέτη της Βαφικής διά μέσου των αιώνων (Μέρος Α΄)
Συγγραφέας: Κερασσώτης, Πάνος
Ημερομηνία: 12-1941
17. Βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών του δείκτη S&P500 και αντιστάθμιση με χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα
Συγγραφέας: Τσάκωνα-Αντόνα, Νίκη-Τερέζα
Ημερομηνία: 12-1941
18. Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου σε καθεστώς χρονικά μεταβαλλόμενης μεταβλητότητας
Συγγραφέας: Δημοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία: 12-1941
19. Βέλτιστη κατανομή πόρων και σύγκριση χαρτοφυλακίων στα πλαίσια διαχείρησης περιουσίας- υποχρεώσεων: Εμπειρική ανάλυση με παραδοσιακά και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Συγγραφέας: Τσάμης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 22-07-2015
20. Βέλτιστη κατανομή των επιμέρους σημείων πώλησης-κατανάλωσης στα διαθέσιμα κέντρα διανομής
Συγγραφέας: Μπουρνέλας, Αθανάσιος-Χρήστος
Ημερομηνία: 22-07-2015
21. Βέλτιστο μοντέλο ανάπτυξης σε ανοικτές οικονομίες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία
Συγγραφέας: Νικηφόρος, Μιχαήλ Γεωργίου
Ημερομηνία: 21-02-2014
22. Βελτιστοποίηση βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ζήτησης φορτίου με χρήση συστάδας νευρωνικών δικτύων
Συγγραφέας: Αδαμάκος, Α. Ν.
Ημερομηνία: 21-02-2014
23. Βελτιστοποίηση εμπειρίας μέσω επιλογής και αξιολόγησης τουριστικών διαδρομών με ανάλυση κειμένων και εξόρυξη δεδομένων
Συγγραφέας: Ράπτης, Μάριος
Ημερομηνία: 03/07/2019
24. Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Συγγραφέας: Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Ημερομηνία: 02-2007
25. Βελτίωση απόκρισης κατανεμημένων συστημάτων ανάλυσης γράφων με χρήση αλγορίθμων κατάτμησης πραγματικού χρόνου
Συγγραφέας: Βερδελής, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2018
26. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 02-2013
27. Βερνάρδος Harms
Συγγραφέας: Predoehl, Ανδρέας
Ημερομηνία: 1940
28. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1984
29. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1994
30. Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο φοιτητών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
31. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1980]
32. Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1982]
33. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1964]
34. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1967]
35. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1968]
36. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1972]
37. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: [1973]
38. Βιβλιοθήκη-Αίθουσα περιοδικών
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Ημερομηνία: 1990
39. Βίοι επιφανών ανδρών της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος: προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων
Συγγραφέας: Τσαγρής, Γεώργιος
Ημερομηνία: 1897
40. Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις
Συγγραφέας: Ματζουράνης, Ιωάννης Λ.
Ημερομηνία: 1940

Σελίδες:  12