471 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Τ

1. Τo νέο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
Συγγραφέας: Τσέκερη, Ζωή
Ημερομηνία: 31-01-2020
2. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Συγγραφέας: Μαναράκης, Ιωάννης
Ημερομηνία: 1970
3. Τα Big Data στον τομέα της υγείας
Συγγραφέας: Στεφάνου, Εμμανουήλ
Ημερομηνία: 23/12/2019
4. Τα digital forensics ως επιστημονικός κλάδος : προκλήσεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ανδρεάδου, Ελεονώρα
Ημερομηνία: 02-2006
5. Τα Hedge funds και η μελέτη τους μέσω οικονομετρικών μοντέλων
Συγγραφέας: ΧαρίτοΥ, Κονδυλία
Ημερομηνία: 22-10-2015
6. Τα αίτια και αι ιδιομορφίαι της ανεργίας εις την Ελλάδα υπό το φως της σύγχρονης Οικονομικής
Συγγραφέας: Πουλόπουλος, Στυλ.Κ.
Ημερομηνία: 1952
7. Τα αίτια της μετανάστευσης Ελλήνων SIEs με υψηλές δεξιότητες σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κούσαντα, Βασιλική
Ημερομηνία: 1952
8. Τα αίτια του παγκοσμίου πολέμου από γεωγραφικής οικονομικής και εθνοφυλετικής απόψεως
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 1938
9. Τα αμοιβαία κεφάλαια και η λειτουργία τους
Συγγραφέας: Τσόγκας, Χρήστος
Ημερομηνία: 01-2011
10. Τα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν.1892/90 και η επίδρασή τους στις περιφερειακές βιομηχανικές επενδύσεις
Συγγραφέας: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Ημερομηνία: 12-1998
11. Τα αργυρούχα μεταλλεύματα της Μήλου: (μεθ' ενός χάρτου εκτός του κειμένου)
Συγγραφέας: Βορεάδης, Γεώργ. Δ., Μουραμπάς, Θεοδ. Γ.
Ημερομηνία: 1935
12. Τα αρωματικά φυτά και τα αιθέρια αυτών έλαια
Συγγραφέας: Σουρής, Πέτρος Γ.
Ημερομηνία: 1938
13. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και η επίδρασή τους στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής : μια εμπειρική μελέτη των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ευσταθία
Ημερομηνία: 06-2011
14. Τα Βαλκάνια από του 15ου αιώνος: εν σχέσει προς το ανατολικόν ζήτημα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Ευάγγελος
Ημερομηνία: 1921
15. Τα δημόσια οικονομικά 1927-1928: εισήγησις επί του προϋπολογισμού, ανασκόπησις του φορολογικού συστήματος, το δημόσιον χρέος
Συγγραφέας: Πεσμαζόγλου, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνία: 1929?
16. Τα δημόσια οικονομικά και η ελληνική οικονομική νομοθεσία κατά Gaston Jese
Συγγραφέας: Γεωργαντάς, Βασίλειος Δ.
Ημερομηνία: 1914
17. Τα δημόσια οικονομικά και η φορολογία των εκτάκτων κερδών του πολέμου
Συγγραφέας: Κοφινάς, Γ. Ν.
Ημερομηνία: 1916
18. Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Συγγραφέας: Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Ημερομηνία: 1941
19. Τα Διασυμμαχικά Χρέη
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Στ.
Ημερομηνία: 1928
20. Τα διασυμμαχικά χρέη και ο ρόλος της Αμερικής: ιστορική και οικονομική έρευνα
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Σταύρος Ι.
Ημερομηνία: 1928
21. Τα διαφορετικά είδη των δεδουλευμένων και η ικανότητα τους να προβλέπουν τα μελλοντικά κέρδη και τις ταμειακές ροές.
Συγγραφέας: Χωριανοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 11/12/2018
22. Τα δίδυμα ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γεωργίου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 09-2015
23. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Διονυσάτου, Στυλιανή
Ημερομηνία: 01-2007
24. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι επιδράσεις τους στην αρχή της συντηρητικότητας
Συγγραφέας: Παπαδογιαννάκης, Κλεάνθης
Ημερομηνία: 29-11-2018
25. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους.
Συγγραφέας: Τσουμπού, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: 09/10/2019
26. Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγος της Σχολής
Συγγραφέας: Τσουμπού, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία: [1957]
27. Τα είδη συγκρούσεων μεταξύ μάρκετινγκ και πωλήσεων και ο τρόπος που επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Μαρία
Ημερομηνία: [1957]
28. Τα ελεγκτικά τέλη, η ποιότητα του ελέγχου και η επιρροή αυτών στην απόδοση της επιχείρησης
Συγγραφέας: Μπερνιδάκης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2018
29. Τα ελληνικά καπνά και η καπνοβιομηχανία κατά την κατοχήν: ο συνεταιρισμός καπνοβιομηχάνων αγοράς καπνού
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 1946
30. Τα ελληνικά νομίσματα
Συγγραφέας: Μπραχάλης, Μεν.
Ημερομηνία: 06-1932
31. Τα εμπόδια στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας ως κύρια πηγή των διεθνών εισοδηματικών διαφορών και η περίπτωση της Ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Συγγραφέας: Γιουβέλη, Αικατερίνη
Ημερομηνία: 02-2015
32. Τα εξωτερικά συναλλάγματα και αι επ' αυτών πράξεις, τα πολύτιμα μέταλλα
Συγγραφέας: Χανδράκης, Εμμανουήλ Μ.
Ημερομηνία: 1923
33. Τα εξωτερικά συναλλάγματα κατά και μετά τον παγκόσμιον πόλεμον
Συγγραφέας: Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
Ημερομηνία: 1921
34. Τα επαγγελματικά ταμεία στην Ευρώπη και οι επενδύσεις τους
Συγγραφέας: Υψηλού, Ελένη Σ.
Ημερομηνία: 07-2015
35. Τα εργαλεία & ο ρόλος της ηγεσίας για μια επιτυχημένη συνεργασία μάρκετινγκ - πωλήσεων
Συγγραφέας: Σβόλης, Γεώργιος, Svolis, George
Ημερομηνία: 29-03-2019
36. Τα ηγετικά χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι στρατιώτες και η επίδραση τους στην αποτελεσματικότητα της ομάδας
Συγγραφέας: Μυτιληνάκης, Εμμανουήλ-Χρυσοβαλάντης
Ημερομηνία: 29-03-2019
37. Τα καπνά μας: ποια είναι η θέσις της Ελληνικής καπνοπαραγωγής εις το διεθνές εμπόριον, υπό ποιας προϋποθέσεις θα κατορθώση αυτή να διατηρήση και να βελτιώση την θέσιν της εις τον διεθνή ανταγωνισμόν
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1928
38. Τα κλειστά επαγγέλματα εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Μάντζαρης, Αχιλλέας Ι.
Ημερομηνία: 1968
39. Τα κόστη και τα οφέλη της υιοθέτησης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Συγγραφέας: Τσούμπας, Χρήστος
Ημερομηνία: 1968
40. Τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μπαρδής, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2002

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »