261. Ποιότητα κερδών και μερίσματα πληρωτέα
Author: Σταύρου, Σπυρίδων
262. Απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου σε σύγκριση με την πρόβλεψη χρεωκοπίας βασισμένη σε λογιστικά δεδομένα
Author: Σαμαρτζή, Πηνελόπη
263. Η επίδραση της φορολογίας στις επενδύσεις: εμπειρική διερεύνηση των επιπτώσεων της φορολογίας εταιρειών στις επενδύσεις και την παραγωγικότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2015
Author: Κοίλου, Αναστασία
264. Η επίδραση των συστηματικών και επιχειρησιακών παραγόντων στα περιθώρια πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Author: Τριγάζη, Αθηνά
265. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των ζημιών
Author: Γανώτη, Κωνσταντίνα
266. What are the key determinants of non performing loans?
Author: Σωτηρίου, Δήμητρα
267. Συμμόρφωση οικονομικών καταστάσεων μεγάλων εταιρειών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Author: Χατζηγεωργίου, Ιωάννης
268. Η αντίδραση των τιμών στις εταιρικές ανακοινώσεις κερδών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων για την περίοδο 2006-2017
Author: Καράλη, Ελισσάβετ-Μαρία
269. Σχέση δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ) με Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (M&Asand SentimentIndices Relationship)
Author: Ζαχαρίου, Ιωάννης
270. Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και οι προοπτικές του στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Γιαλέρη, Άρτεμις
271. Η σχέση του κεφαλαίου κίνησης με τη κερδοφορία στην Ελλάδα της κρίσης
Author: Καρλή, Έλενα
272. Mandating IFRS in an unfavorable environment. The Greek Experience
Author: Μπουλούγαρη, Ερατώ
273. Επιχειρησιακή στρατηγική και ποιότητα κερδών στην Ελλάδα για την περίοδο 2005-2015
Author: Δράγκου, Μαριάνθη
274. Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την περίοδο 2011-2015: συγκριτική ανάλυση κλάδου. Συμπεράσματα για τις αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευσή της
Author: Πατσατζής, Ευστράτιος
275. Η συμπεριφορά του φαινομένου "Sticky Cost" στις ελληνικές επιχειρήσεις προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης
Author: Γερασιμίδης, Εμμανουήλ
276. Ο ρόλος της απόδοσης ευκολίας στην αποτίμηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης βασικών μετάλλων
Author: Παπουλάκος, Ιωάννης
277. Πρόβλεψη απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με χρήση αριθμοδεικτών
Author: Μπονάτος, Ιωάννης
278. Does Working Capital Management Affect Profitability Of U.K. Firms?
Author: Μακρης, Γεώργιος
279. Μακροοικονομικοί παράγοντες επίδρασης στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια στη ζώνη του ευρώ
Author: Μπάκα, Ελένη-Μαρία
280. Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Author: Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »